16/03/2017
Image

Khung chương trình đào tạo đại học hình thức giáo dục từ xa của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo khung chương trình đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa để […]
16/03/2017
Image

Kế hoạch đào tạo toàn khóa sinh viên các lớp D16TX (2016-2021) của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch đào tạo toàn khóa sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT (2016-2021), chi tiết […]
16/03/2017
Image

Kế hoạch đào tạo toàn khóa các lớp L16TX (2016-2019) của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch đào tạo toàn khóa sinh viên các lớp L16TXCN/QT/VT (2016-2019) của Học […]