27/08/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập đầu học kỳ 1 năm học 2020-2021 (học kỳ 3), các lớp ĐHTX khóa 2019

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập đầu học kỳ 1 năm học 2020-2021 (học […]
17/08/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 (học kỳ 8) các lớp ĐHTX khóa 2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 (học kỳ […]
13/08/2020
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp ngành Công nghệ thông tin khóa 2016 (D16TXCN) và Quản trị kinh doanh khóa 2017 (D17TXQT)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp ngành Công […]
12/08/2020
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập cuối học kỳ 4, các lớp ĐHTX khóa 2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch hướng dẫn học tập cuối học kỳ 4, các lớp ĐHTX khóa […]
12/08/2020
Image

Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp ngành Kỹ thuật điện tử truyền thông, khóa 2016 (D16TXVT)

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp ngành Kỹ […]
16/07/2020
Image

Kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp đại học khóa 2019

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 các lớp đại học […]
14/07/2020
Image

Kế hoạch thực tập và tốt nghiệp sinh viên các lớp đại học từ xa khóa 2017 ngành QTKD và Khóa 2016 ngành CNTT, KT ĐTTT

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thực tập và tốt nghiệp sinh viên các lớp đại học từ xa […]
07/07/2020
Image

Kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp sinh viên khóa 2016 và 2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 các lớp sinh viên […]
02/07/2020
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 3) các lớp đại học từ xa khóa 2018 cơ sở đào tạo tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 3) các lớp […]
02/07/2020
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 3) lớp D18TXCN01-K, trạm đào tạo tại Hải Dương

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (học kỳ 3) lớp D18TXCN01-K, trạm […]