Giới thiệu

Trung tâm Đào tạo Đại học Mở được thành lập theo Quyết định số 142/QĐ-TCCB ngày 09/03/2011 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trên cơ sở hợp nhất 2 trung tâm: Trung tâm đào tạo tại chức và Trung tâm đào tạo đại học từ xa.

Trung tâm Đào tạo Đại học Mở có chức năng và nhiệm vụ tổ chức quản lý đào taọ:

  • Cao đẳng, đại học hệ liên thông theo hình thức chính quy, vừa làm vừa học và từ xa
  • Cao đẳng, đại học theo hình thức vừa làm vừa học và từ xa.

 

Địa chỉ giao dịch của Trung tâm đào tạo đại học Mở:

Km số 10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 04 338 20853              Fax: 04 338 20854

 Website:
http://www.e-ptit.edu.vn
http://open.ptit.edu.vn (Là Web site chính thức của Trung tâm từ 01/04/2011)
 

Email:
taichuc@ptit.edu.vn
open@ptit.edu.vn