Thông báo hoãn các buổi hướng dẫn học tập cho sinh viên hệ ĐHTX trong các ngày 03 và 04.06.2017

Image
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 sinh viên hệ Cao đẳng nghề khóa 2015 và 2016 (cập nhật mới nhất ngày 02.06.2017)
02/06/2017
Image
Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 3 các lớp D16TXCN/QT/VT01-B; L16TX01-B; D16TXQT01-K
06/06/2017

Kính gửi: Sinh viên các lớp đại học hệ ĐHTX

Theo kế hoạch hướng dẫn học tập trực tuyến các khóa 2014, 2015 và 2016 đã được Trung tâm ban hành, trong 2 ngày 03 và 04/06/2017 sẽ có lịch hướng dẫn học tập của một số môn học. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một số nguyên nhân khách quan dẫn đến kế hoạch này phải điều chỉnh từ đó việc hướng dẫn học tập không thể tiến hành theo như thông báo.

Để đảm bảo tiến độ học tập của sinh viên các khóa trên trong học  kỳ 1 năm học 2017-2018 Trung tâm thông báo:

  1. Tạm hoãn các buổi hướng dẫn trực tuyến có lịch học vào các ngày 03 và 04/06/2017
  2. Kế hoạch hướng dẫn học tập mới sẽ được Trung tâm ban hành chính thức vào đầu tuần 05/6/2017
  3. Trong các khoảng thời gian chưa có lịch hướng dẫn học tập trực tuyến Trung tâm đề nghị sinh viên chủ động  đăng nhập vào trang http://elearning.ptit.edu.vn để chủ động học tập thông qua hệ thống học liệu và bài giảng điện tử mà Học viện đã cung cấp

Trung tâm đề nghị Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự lớp thông báo nội dung tinh thần thông báo này tới sinh viên trong lớp của mình quản lý và thực hiện đúng các nội dung trong thông báo.

Trân trọng.