Thông báo đóng học phí sinh viên hệ ĐHTX và VLVH

Image
Kế hoạch thi học kỳ 6 sinh viên các lớp D13TC tại Hà Đông và cơ sở đào tạo (đã cật nhật lịch phòng thi)
21/09/2016
Image
Bảng điểm tổng hợp các lớp sinh viên Hệ ĐHTX và VLVH tính đến ngày 22/09/2016
22/09/2016
Show all
Image

 

Kính gửi:        Sinh viên các lớp Hệ ĐHTX và VLVH

 

Trong thời gian qua Học viện đã ban hành 02 thông báo thu học phí các học kỳ: Học kỳ 2 năm học 2015-2016 (Số 199/TB-HV ngày 17 tháng 3 năm 2016) và Học kỳ 1 năm học 2016-2017 (Số 390/TB-HV ngày 24 tháng 5 năm 2016).

Căn cứ số liệu đóng học phí của sinh viên các lớp Hệ ĐHTX và VLVH do Phòng Tài chính kế toán Học viện cung cấp, Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo và đề nghị những sinh viên chưa hoàn thành trách nhiệm đóng học phí với Học viện thu xếp thời gian, công việc để tới Học viện hoàn thành trách nhiệm của mình.

Thời gian hoàn thành: Chậm nhất theo nội dung thông báo triệu tập học đã được Học viện chuyển đến sinh viên.

Sinh viên chậm hoàn thành trách nhiệm đóng học phí sẽ bị xử lý theo các quy định của Học viện.

Tài liệu tham khảo:

– Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016: Thông báo số 199/TB-HV

– Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017: Thông báo số 390/TB-HV

Ghi chú:

Đối với sinh viên các lớp D13TC, D14TX và L14TX: Do Trung tâm đào tạo Đại học Mở trước đây ban hành thông báo triệu tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 và học kỳ 1 năm học 2016-2017 (gồm thông báo mức thu học phí) trước thời điểm Học viện ban hành quyết định mức thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 và của năm học 2016-2017 nên học phí có sự chênh lệch giữa thông báo và mức đóng thực tế. Để giải quyết vấn đề này, Trung tâm đề nghị sinh viên thực hiện đóng học phí theo các nội dung thông báo trên. Với đối tượng sinh viên được cử đi học, Trung tâm đề nghị sinh viên tải về và in các thông báo trên để xuất trình với cơ quan quản lý mình để được giải quyết chế độ người được cử đi học.

Trân trọng thông báo.