Thông báo đăng ký thi tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp ĐHTX, VLVH trả nợ môn đủ điều kiện thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp

logo120
Danh sach sinh viên nợ môn học kỳ 1 các lớp khóa 2015; kỳ 6 các lớp D13TX hệ ĐHTX cơ sở Hà Đông
04/06/2016
logo120
Thông báo danh sách sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2012 cơ sở Hà Đông thiếu hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp
04/06/2016
Show all
logo120

Căn cứ kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tháng 06/2016 đã được Học viện công bố (Số 395/KH-HV), Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo:
1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên đã trả nợ môn đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp; Sinh viên phải thi lại tốt nghiệp.
2. Thơi gian làm đơn: Từ thời điểm thông báo tới trước 16h30 ngày 6/6/2016.
3. Địa điểm làm và nộp đơn: Văn phòng giao dịch một cửa Học viện
Sau thời hạn trên sinh viên không nộp đơn sẽ không được xét lập danh sách dự thi tốt nghiệp.
Mọi thông tin cần giải đáp xin vui lòng liên hệ cô Luân (Tel: 0945825009, Email: luantt@ptit.edu.vn) trong giờ hành chính.