Cung cấp thông tin nhận hóa đơn điện tử

Image
Kế hoạch giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp D16TXQT01-B, D16TXQT01-K và D15TXCN/VT01-B (có cập nhật sinh viên thực tập)
20/08/2019
Image
Đề bài tập quá trình và thu hoạch học kỳ 2 năm học 2018-2019 các lớpĐHTX khóa 2018
05/09/2019

Kính gửi: Sinh viên hệ Đại học từ xa; Cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; căn cứ vào Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Trung tâm đào tạo Bưu chính viễn thông I sẽ thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 20/8/2019.

Theo quy định hiện hành Trung tâm có trách nhiệm gửi hóa đơn điện tử đến khách hàng, do đó Trung tâm đề nghị các học viên cung cấp thông tin liên quan gồm:

– Địa chỉ email để nhận hóa đơn điện tử.

– Đối với trường hợp học viên do cơ quan cử đi học và chi trả kinh phí đề nghị cung cấp đầy đủ thông tin cơ quan và các giấy tờ có liên quan của đơn vị cử cán bộ đi học làm cơ sở xuất hóa đơn cho đơn vị cử cán bộ đi học (ví dụ: Quyết định cử cán bộ đi học…).

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I đề nghị sinh viên hoàn thành cung cấp thông tin trước ngày 31/8/2019.

Đường link nhập thông tin sinh viên click vào đây

(Thông tin sau khi điền vào sẽ được tự động lưu lại)

Trân trọng cảm ơn!