PDA

View Full Version : Đề cương môn học Quản trị học


cqhung
02-29-2008, 03:34 PM
I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên học phần : QUẢN TRỊ HỌC (Management)

2. Hệ đào tạo : Đại học

3. Ngành : QTKD

4. Mã học phần : 417QTH270

5. Loại môn học : Kiến thức ngành , Bắt buộc

6. Khoa : QTKD

7. Thời lượng : 4 đvht
- Lý thuyết: 54 tiết
- Bài tập: 4 tiết
- Kiểm tra: 2 tiết
8. Yêu cầu kiến thức: Các môn học cần trước: môn học thuộc phần đại cương và các môn học kinh tế cơ sở như: kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô...

9. Giới thiệu học phần
Quản trị học bao gồm các kiến thức cơ bản về quá trình tổ chức và phối hợp hoạt động có hiệu quả của các cá nhân trong tổ chức nhằm đạt đến mục tiêu chung của cả tổ chức trong điều kiện biến động của môi trường kinh tế xã hội. Nội dung môn học gồm các vấn đề lớn: Các vấn đề chung: Giới thiệu các khái niệm và vai trò của quản trị cũng như lịch sử hình thành của quản trị. Phân biệt hiệu quả và kết quả của quản trị, đồng thời nêu ra những phương pháp tiếp cận quản trị học trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn của quản trị. Cơ sở khoa học của quản trị: các lý thuyết quản trị, các nguyên tắc và phương pháp quản trị, thông tin và quyết định quản trị. Các chức năng quản trị như hoạch định, tổ chức, phối hợp, kiểm tra, điều chỉnh và một số vấn đề về quản trị học hiện dại như quản trị sự thay đổi, quản trị rủi ro, quản trị học trong nền kinh tế tri thức.

II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

PHẦN 1 - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ

Chương 1: Nhập môn quản trị học

1.1.Khái niệm và sự cần thiết của quản trị học trong doanh nghiệp
1.2.Nhà quản trị
1.3.Mô hình quá trình quản trị
1.4. Các kỹ năng và chức năng quản trị
1.5.Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ môn học

PHẦN 2 - CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN TRỊ

Chương 2: Các lý thuyết quản trị

2.1.Các lý thuyết của trường phái quản trị cổ điển
2.2.Các lý thuyết của trường phái quản trị hành vi
2.3.Các lý thuyết của trường phái quản trị hệ thống
2.4.Các lý thuyết của trường phái quản trị khác


Chương 3: Các nguyên tắc và phương pháp quản trị

3.1.Các nguyên tắc cơ bản của quản trị
3.2.Các phương pháp quản trị


Chương 4: Môi trường quản trị

4.1.Khái niệm và phân loại môi trường quản trị
4.2.Môi trường vĩ mô
4.3.Môi trường vi mô


Chương 5: Thông tin và quyết định trong quản trị

5.1.Thông tin trong quản trị
5.2.Quyết định trong quản trị

PHẦN 3 - CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ

Chương 6: Hoạch định trong quản trị

6.1.Khái niệm và vai trò của hoạch định
6.2.Mô hình tổng quát của hoạch định
6.3.Hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp
6.4.Tiến trình của hoạch định
6.5.Các công cụ hỗ trợ hoạch định


Chương 7: Cơ cấu bộ máy quản trị

7.1.Khái quát về tổ chức và mô hình tổ chức
7.2.Xây dựng cơ cấu bộ máy tổ chức
7.3.Mô hình cấu trúc của cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị
7.4.Các phương pháp hình thành cơ cấu tổ chức
7.5.Đổi mới và phát triển tổ chức


Chương 8: Lãnh đạo và điều hành

8.1.Khái niệm và mối quan hệ giữa lãnh đạo và quản trị
8.2.Các lý thuyết về lãnh đạo
8.3.Những nội dung cơ bản của lãnh đạo trong tổ chức
8.4.Nhà lãnh đạo, nhà quản trị
8.5.Động viên, khuyến khích trong các tổ chức


Chương 9: Kiểm tra trong quản trị

9.1.Khái niệm, thực chất, vai trò và nội dung của kiểm tra trong quản trị
9.2.Kiểm tra chất lượng và năng suất
9.3.Hệ thống kiểm tra quản trị
9.4.Quá trình kiểm tra
9.5.Xử lý các kết quả kiểm tra quản trị

PHẦN 4 - QUẢN TRỊ HỌC TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ

Chương 10: Những vấn đề của quản trị học hiện đại

10.1.Quản trị hành vi tổ chức
10.2.Văn hoá với quản trị tổ chức
10.3.Quản trị sự thay đổi
10.4.Quản trị học trong nền kinh tế tri thức

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Quản trị học - Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐH kinh tế TP Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Phương Đông - TP Hồ Chí Minh 2006

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp . Quản trị học - Nhà xuất bản thống kê- Hà Nội 2004.

Tài liệu bài giảng
http://www.e-ptit.edu.vn/hoctap/hoclieu/QTH.pdf