16/01/2017
Image

Bảng điểm học kỳ 3 lớp D15TXQT01-K và kỳ 2 lớp D15TXQT02-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 2 và 3 sinh viên thuộc các lớp D15TXQT01,02-K, […]
16/01/2017
Image

Bảng điểm học kỳ 5 sinh viên các lớp D14TX

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 5 sinh viên các lớp D14TX, chi tiết xem […]
11/01/2017
Image

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 (cho sinh viên các lớp D12TX và các khóa trước có đơn xin thi cùng đợt)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp D12TX và các khóa trước có […]
28/12/2016
Image

Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXQT cơ sở Hà Đông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp sinh viên các lớp D13TXQT […]
20/12/2016
Image

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp, dự thi tốt nghiệp (xét lần 1) các lớp D13TXQT1,2-B (cơ sở Hà Đông)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách sinh viên các lớp D13TXQT1,2-B đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp, […]
19/12/2016
Image

Thông báo triệu tập sinh viên các lớp L14TX về dự kỳ thi tốt nghiệp tháng 12/2016

GIẤY TRIỆU TẬP SINH VIÊN Tập trung thi tốt nghiệp                          Kính gửi: Sinh viên các lớp L14TXCN/QT/VT Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-TCCB ngày […]
16/12/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 2 sinh viên các lớp D16TX01-B, D16TXQT01-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 2 sinh viên các lớp D16TXQT01-B/D16TXCN01-B/D16TXVT01-B và […]
15/12/2016
Image

Quyết định giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp L14TX (khóa 2014-2017) cơ sở Hà Đông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên […]
12/12/2016
Image

Thời khóa biểu học kỳ 1 sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT02-B; L16TXCN/QT/VT02-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT02-B và L16TXCN/QT/VT02-B cơ […]
06/12/2016
Image

Đề bài tập điều kiện học kỳ 4 sinh viên lớp D15TXQT01-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 thông báo đề bài tập điều kiện học kỳ 4 sinh viên lớp D15TXQT01-K, sinh viên […]