18/09/2017
Image

Kế hoạch phòng thi học kỳ 1 các lớp D17TXCN01-B, D17TXQT01-B, D17TXVT01-B, L17TXCN01-B, L17TXQT01-B, L17TXVT01-B ngày 23 và 24/09/2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch phòng thi học kỳ 1 các lớp D17TXCN01-B, D17TXQT01-B, D17TXVT01-B, L17TXCN01-B, L17TXQT01-B, L17TXVT01-B […]
11/09/2017
Image

Kế hoạch phòng thi các lớp ĐHTX khóa 2016 tuần 11/09/2017

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi và lịch phòng thi các lớp ĐHTX khóa 2016 tuần 11/09/2017, […]
08/09/2017
Image

Kế hoạch phòng thi các lớp ĐHTX khóa 2014 và VLVH khóa 2013 tuần 04/09

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch phòng thi các lớp ĐHTX khóa 2014 và VLVH khóa 2013 tuần 04/09, […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 3, lần 1 học kỳ 4 lớp D15TXQT02-K tại Lào Cai

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi lần 2 học kỳ 3, lần 1 học kỳ 4 sinh viên […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 các lớp D17TXVT01-K, D17TXQT04-K tại Thái Bình

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên các lớp D17TXVT01-K, D17TXQT04-K tại Thái […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên các lớp D17TXCN03-K, D17TXQT03-K tại Hà Giang

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên các lớp D17TXCN03-K, D17TXQT03-K tại Hà […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi kỳ 5 các lớp D15TX tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 5 sinh viên các lớp D15TX tại Hà Đông, […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 2 lớp D16TXQT02-K tại Tuyên Quang

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 sinh viên lớp D16TXQT02-K, chi tiết kế hoạch […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 các lớp D17TXCN/QT/VT01-B, L17TXCN/QT/VT01-B tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 các lớp D17TXCN/QT/VT01-B, L17TXCN/QT/VT01-B chi tiết kế hoạch thi xem tại […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 2 các lớp D16TX02-B, L16TX02-B; học kỳ 3 các lớp D16TX01-B, L16TX01-B tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 các lớp D16TX02-B, L16TX02-B; học kỳ 3 các […]