08/07/2016
Image

Điểm thi học kỳ 5 sinh viên các lớp D13TCQT/VT01-B cơ sở đào tạo Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo điểm thi học kỳ 5 sinh viên các lớp D13TCQT/VT01-B cơ sở đào tạo Hà Đông, […]
08/07/2016
Image

Điểm thi lần 2 kỳ 4, lần 1 kỳ 5 lớp D13TCQT01-K cơ sở đào tạo tại Hòa Bình

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo kết quả thi lần 2 kỳ 4 lần 1 kỳ 5 lớp D13TCQT01-K cơ sở đào […]
08/07/2016
Image

Điểm thi lần 2 kỳ 4, lần 1 kỳ 5 lớp D13TCQT02-K cơ sở đào tạo tại Lạng Sơn

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo kết quả thi lần 2 kỳ 4 lần 1 kỳ 5 lớp D13TCQT02-K cơ sở đào […]