07/12/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 1 lớp D17TXQT2-K cơ sở đào tạo tại Yên Bái

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 lớp D17TXQT2-K cơ sở đào tạo tại Yên […]
07/12/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 1 lớp D17TXCN2-K tại Cao Bằng

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 lớp D17TXCN2-K cơ sở đào tạo tại Cao […]
07/12/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 1 các lớp D17TXCN/QT1-K tại Bắc Kạn

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 các lớp D17TXCN/QT1-K cơ sở đào tạo tại […]
07/12/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 7 sinh viên lớp D14TXQT2-K tại Cao Bằng

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 7 lớp D14TXQT2-K cơ sở đào tạo tại Hà […]
07/12/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 7 các lớp D14TXCN/QT/VT cơ sở tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 7 các lớp D14TXCN/QT/VT cơ sở đào tạo tại […]
31/08/2017
Image

Điểm thi lại, thi vét các lớp L15TX

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi lại, thi vét các lớp L15TX, chi tiết xem tại đây […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 1 các lớp D16TX02-B, L16TX02-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 các lớp D16TX02-B, L16TX02-B chi tiết xem tại đây […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TX, L14TX

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TX, L14TX chi tiết […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 4 lớp sinh viên D15TXQT1-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 4 lớp sinh viên D15TXQT1-K, chi tiết xem tại […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 6 lớp D14TXQT2-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 6 lớp D14TXQT2-K, chi tiết xem tại đây Mọi […]