31/08/2017
Image

Điểm thi lại, thi vét các lớp L15TX

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi lại, thi vét các lớp L15TX, chi tiết xem tại đây […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 1 các lớp D16TX02-B, L16TX02-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 các lớp D16TX02-B, L16TX02-B chi tiết xem tại đây […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TX, L14TX

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 6 sinh viên các lớp D14TX, L14TX chi tiết […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 4 lớp sinh viên D15TXQT1-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 4 lớp sinh viên D15TXQT1-K, chi tiết xem tại […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 6 lớp D14TXQT2-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 6 lớp D14TXQT2-K, chi tiết xem tại đây Mọi […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 4 các lớp D15TX01-B; L15TX01-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 4 các lớp D15TX01-B; L15TX01-B chi tiết xem tại […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 3 lớp sinh viên D15TXQT2-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 3 lớp sinh viên D15TXQT2-K, chi tiết xem tại đây […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 2 sinh viên lớp D16TXQT1-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 2 lớp D16TXQT1-K, chi tiết xem tại đây Mọi […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 2 sinh viên các lớp D16TXCN/QT/VT01-B; L16TXCN/QT/VT01-B

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 sinh viên các lớp D16TXCB/QT/VT01-B; L16TXCN/QT/VT01-B, chi tiết […]
24/07/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 1 lớp D16TXVT1-K

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả học tập học kỳ 1 lớp D16TXVT1-K, chi tiết xem tại đây Mọi […]