04/06/2016
logo120

Danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp các lớp ĐHTX khóa 2012-2017 (D12TX) ngành Quản trị kinh doanh

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp các lớp ĐHTX khóa 2012-2017 […]
04/06/2016
logo120

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp khóa 2012 tại cơ sở đào tạo Hải Phòng và các lớp L14TX cơ sở Hà Đông

Trung tâm đào tạo đại học mở thông báo danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp khóa 2012 tại cơ […]