07/12/2017
Image

Kết quả thi kỳ 5 lớp D15TXQT1-K cơ sở đào tạo tại Bắc Giang

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 5 lớp D15TXQT1-K cơ sở đào tạo tại Bắc […]
07/12/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 4 lớp D15TXQT2-K cơ sở tại Lào Cai

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 4 lớp D15TXQT2-K cơ sở đào tạo tại Lào […]
07/12/2017
Image

Kết quả thi kỳ 2 lớp D16TXVT1-K, kỳ 3 lớp D16TXQT1-K cơ sở đào tạo tại Lai Châu

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi kỳ 2 lớp D16TXVT1-K, kỳ 3 lớp D16TXQT1-K cơ sở đào […]
07/12/2017
Image

Kết quả thi kỳ 2 lớp D16TXQT4-K cơ sở đào tạo tại Sơn La

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 2 lớp D16TXQT3-K cơ sở đào tạo tại Điện […]
07/12/2017
Image

Kết quả thi kỳ 2 lớp D16TXQT3-K cơ sở đào tạo tại Điện Biên

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 2 lớp D16TXQT3-K cơ sở đào tạo tại Điện […]
07/12/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 2 lớp D16TXQT2-K cơ sở tại Tuyên Quang

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 2 lớp D16TXQT2-K cơ sở đào tạo tại Tuyên […]
07/12/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 1 các lớp D17TXQT4-K và D17TXVT1-K cơ sở đào tạo tại Thái Bình

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 các lớp D17TXQT4-K và D17TXVT1-K cơ sở đào […]
07/12/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 1 các lớp D17TXCN/QT3-K cơ sở đào tạo tại Hà Giang

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 lớp D17TXCN/QT3-K cơ sở đào tạo tại Hà […]
07/12/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 1 lớp D17TXQT2-K cơ sở đào tạo tại Yên Bái

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 lớp D17TXQT2-K cơ sở đào tạo tại Yên […]
07/12/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 1 lớp D17TXCN2-K tại Cao Bằng

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 lớp D17TXCN2-K cơ sở đào tạo tại Cao […]