17/08/2017
Image

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 6, lần 1 học kỳ 7 các lớp sinh viên D14TX tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi lần 2 học kỳ 6, lần 1 học kỳ 7 sinh […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên lớp D17TXQT02-K tại Yên Bái

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên lớp D17TXQT02-K, chi tiết kế hoạch […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên các lớp D17TXCN01-K và D17TXQT01-K tại Bắc Kạn

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên lớp D17TXCN01-K và D17TXQT01-K, chi tiết […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 lớp D17TXCN02-K, học kỳ 7 lớp D14TXQT02-K tại Cao Bằng

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên lớp D17TXCN02-K, học kỳ 7 sinh […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 5 lớp D15TXQT01-K tại Bắc Giang

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 5 lớp D15TXQT01-K, chi tiết xem tại đây Mọi […]
11/08/2017
Image

Kế hoạch tổ chức các lớp học lại cho sinh viên hệ VLVH khóa 2013

Kính gửi:     Sinh viên các lớp đại học hình thức VLVH Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-TCCB ngày 25/7/2016 của Giám đốc Học viện […]
11/08/2017
Image

Thông báo tổ chức học lại cho sinh viên hệ cao đẳng nghề

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch tổ chức học lại học kỳ 1 năm học 2017-2018 hệ cao […]
09/08/2017
Image

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017-2018, chi tiết sinh viên xem […]
07/08/2017
Image

Điểm thi tốt nghiệp đợt thi tháng 07/2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điểm thi tốt nghiệp đợt thi tháng 7/2017. Chi tiết sinh viên xem tại đây […]
31/07/2017
Image

Kết quả thi lần 1 học kỳ 2 lớp CĐN khóa 2016

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi lần 1 học kỳ 2 lớp CĐN khóa 2016, chi tiết […]