17/08/2017
Image

Kế hoạch thi kỳ 5 các lớp D15TX tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 5 sinh viên các lớp D15TX tại Hà Đông, […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 2 lớp D16TXQT02-K tại Tuyên Quang

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 sinh viên lớp D16TXQT02-K, chi tiết kế hoạch […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 các lớp D17TXCN/QT/VT01-B, L17TXCN/QT/VT01-B tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 các lớp D17TXCN/QT/VT01-B, L17TXCN/QT/VT01-B chi tiết kế hoạch thi xem tại […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 2 các lớp D16TX02-B, L16TX02-B; học kỳ 3 các lớp D16TX01-B, L16TX01-B tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 các lớp D16TX02-B, L16TX02-B; học kỳ 3 các […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 2 lớp D16TXVT01-K, học kỳ 3 lớp D16TXQT01-K tại Lai Châu

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 sinh viên lớp D16TXVT01-K, học kỳ 3 lớp D16TXQT01-K […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi kỳ 8 lớp D13TCVT01-B tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 8 sinh viên lớp D13TCVT01-B, chi tiết kế hoạch thi […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 2 lớp D16TXQT04-K tại Sơn La

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 sinh viên lớp D16TXQT04-K, chi tiết kế hoạch […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi kỳ 2 lớp D16TXQT03-K tại Điện Biên

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 sinh viên lớp D16TXQT03-K, chi tiết kế hoạch […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 6, lần 1 học kỳ 7 các lớp sinh viên D14TX tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi lần 2 học kỳ 6, lần 1 học kỳ 7 sinh […]
17/08/2017
Image

Kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên lớp D17TXQT02-K tại Yên Bái

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kế hoạch thi học kỳ 1 sinh viên lớp D17TXQT02-K, chi tiết kế hoạch […]