07/12/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 1 lớp D17TXQT2-K cơ sở đào tạo tại Yên Bái

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 lớp D17TXQT2-K cơ sở đào tạo tại Yên […]
07/12/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 1 lớp D17TXCN2-K tại Cao Bằng

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 lớp D17TXCN2-K cơ sở đào tạo tại Cao […]
07/12/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 1 các lớp D17TXCN/QT1-K tại Bắc Kạn

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 1 các lớp D17TXCN/QT1-K cơ sở đào tạo tại […]
07/12/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 7 sinh viên lớp D14TXQT2-K tại Cao Bằng

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 7 lớp D14TXQT2-K cơ sở đào tạo tại Hà […]
07/12/2017
Image

Kết quả thi học kỳ 7 các lớp D14TXCN/QT/VT cơ sở tại Hà Đông

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo kết quả thi học kỳ 7 các lớp D14TXCN/QT/VT cơ sở đào tạo tại […]
04/12/2017
Image

Thông báo triệu tập học kỳ 2 các lớp ĐHTX khóa 2017-2019 và 2017-2022

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo triệu tập học kỳ 2 sinh viên các lớp ĐHTX khóa 2017-2019 và 2017-2022, chi […]
04/12/2017
Image

Kế hoạch hướng dẫn học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông I thông báo lịch hướng dẫn học tập các lớp ĐHTX thuộc học kỳ 2 năm học […]
03/12/2017
Image

Thông báo danh sách sinh viên phải học bổ sung kiến thức các lớp 2,5 năm hệ ĐHTX khóa 2016-2019

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo danh sách sinh viên phải học bổ sung kiến thức các lớp 2,5 năm hệ […]
29/11/2017
Image

Quyết định danh sách sinh viên đủ điều kiện thi, làm Khóa luận tốt nghiệp các lớp đại học hình thức VLVH ngành QTKD niên khóa 2013-2018 (xét lần 1)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định danh sách sinh viên đủ điều kiện thi, làm Khóa luận tốt nghiệp các […]
29/11/2017
Image

Quyết định danh sách sinh viên đủ điều kiện thi, làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp các lớp ĐHTX niên khóa 2015-2018

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Quyết định danh sách sinh viên đủ điều kiện thi, làm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp […]