TRANG CHỦ   |   LMS   |   DIỄN ĐÀN  |   LIÊN HỆ   |   SITE MAP
Giới thiệu
Tuyển sinh
Lịch học, thi
Kết quả học tập
Thông tin tốt nghiệp
Thông báo
Tài nguyên học tập
Văn bản, quy chế...
Hỏi/đáp

Hỗ trợ Sinh viênhttp://open.ptit.edu.vn/motcua

Module Load Warning
One or more of the modules on this page did not load. This may be temporary. Please refresh the page (click F5 in most browsers). If the problem persists, please let the Site Administrator know.

NỘI DUNG TINNỘI DUNG TIN 
Quyết định kỷ luật sinh viên
Thi hành kỷ luật sinh viên Nguyễn Thị Thu Hằng, mã sinh viên: 105305421, lớp QT105A2, hệ đào tạo đại học từ xa ngành Quản trị kinh doanh, khoá 1 (2005-2010) do Trung tâm Đào tạo đại học từ xa quản lý với hình thức kỷ luật: Đình chỉ 1 năm học; thông báo rộng rãi tới tất cả các lớp sinh viên hệ đại học từ xa. Lý do bị kỷ luật: nhờ người khác thi hộ.

 

 

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

    Hà nội, ngày 17 tháng 12  năm 2008

Số: 1178/QĐ-ĐHTX

 

QUYẾT ĐỊNH

 V/v: Thi hành kỷ luật đối với sinh viên

Nguyễn Thị Thu Hằng

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

-        Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-TCCB-HĐQT ngày 09/9/1997 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

-        Căn cứ Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa ban hành kèm theo Quyết định số 40/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/8/2003 vQuy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-        Căn cứ Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-        Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-QLĐT ngày 06/4/2005 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành “Quy định tạm thời về tổ chức đào tạo đại học theo hình thức giáo dục từ xa;

-        Căn cứ Biên bản họp Hội đồng kỷ luật sinh viên ngày 16/12/2008 và hồ sơsinh viên vi phạm quy chế đào tạo;

-        Theo đề nghị của Ông Trưởng Trung tâm Đào tạo đào tạo từ xa,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thi hành kỷ luật sinh viên Nguyễn Thị Thu Hằng, mã sinh viên: 105305421, lớp QT105A2, hệ đào tạo đại học từ xa ngành Quản trị kinh doanh, khoá 1 (2005-2010) do Trung tâm Đào tạo đại học từ xa quản lý với hình thức kỷ luật: Đình chỉ 1 năm học; thông báo rộng rãi tới tất cả các lớp sinh viên hệ đại học từ xa. Lý do bị kỷ luật: nhờ người khác thi hộ.

Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3:  Các Ông (Bà) Trưởng các phòng: Giáo vụ và Công tác sinh viên, Thanh tra; Trưởng Trung tâm Đào tạo đại học từ xa; Trưởng khoa Quản trị kinh doanh 1; Lớp trưởng lớp sinh viên QT105A2 và sinh viên Nguyễn Thị Thu Hằng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                   K.T GIÁM ĐỐC

Như điều 3;                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC

-  Giám đốc HV (b/c);

-  Lưu VT, ĐHTX, Hồ sơ SV.

 

                                                                                       TS. Lê Hữu Lập (đã ký)

e-ptit
Số lượt đọc: 16265 - Cập nhật lần cuối: 27/05/16 10:32:41
Các bài mới:
* Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 06 năm 2016 (27/05/2016)
* Kế hoạch thi, phòng thi các lớp ĐHTX và VLVH tháng 5/2016 (04/05/2016)
* Thông báo triệu tập học kỳ 3 sinh viên lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Bắc Giang (04/04/2016)
* Thông báo triệu tập kỳ thực tập tốt nghiệp sinh viên các lớp khóa 2014-2017 (L14TX) cơ sở đào tạo tại Hà Đông (04/04/2016)
* Thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa đợt thi tốt nghiệp tháng 12/2015 (22/03/2016)
Các bài đã đăng:
* Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 06 năm 2016 (27/05/2016)
* Kế hoạch thi, phòng thi các lớp ĐHTX và VLVH tháng 5/2016 (04/05/2016)
* Thông báo triệu tập học kỳ 3 sinh viên lớp D15TXQT01-K cơ sở đào tạo tại Bắc Giang (04/04/2016)
* Thông báo triệu tập kỳ thực tập tốt nghiệp sinh viên các lớp khóa 2014-2017 (L14TX) cơ sở đào tạo tại Hà Đông (04/04/2016)
* Thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa đợt thi tốt nghiệp tháng 12/2015 (22/03/2016)


 Hỏi/đáp tuyển sinh

Chat with E-ptit

Số ĐT liên hệ 1:
04 3356 0387

Số ĐT liên hệ 2:
0124 831 2575

Số ĐT liên hệ 3:
090 474 39 49

Số ĐT liên hệ 4:

016 3339 8864

Copyright by Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Cơ sở đào tạo phía Bắc
Km 10 Đường NguyễnTrãi - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại:  (04) 3382 0853       Fax:  (04) 3382 0854

Email:  open@ptit.edu.vn

Cơ sở đào tạo phía Nam

Số 11 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:  (08) 3910 5777          Fax:  (08)   3829 5092
       Email:  dhtx.tphcm@gmail.com
tag -->